Algemene Voorwaarden

De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke karakter van de reis, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

Gezien de aard van de reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico's en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen.

Voor direct of indirect geleden materiële en/of medische schade, of de gevolgen daarvan, waarbij de reiziger geen beroep kan doen op een door hem afgesloten reisverzekering, kan de reiziger geenszins de aansprakelijkheid inroepen van SalkaTravel of de lokale uitvoerders.

Annuleringskosten

Een eventuele annulering kunt u alleen tijdens kantooruren aan ons doorgeven. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
A: Annulering tot 90 dagen voor vertrek 30% van de reissom
B: Annulering vanaf 60 dagen tot 45 dagen voor vertrek 50% van de reissom
C: Annulering vanaf 45 dagen tot 30 dagen voor vertrek 75% van de reissom
D: Annulering vanaf 29 dagen tot en met de dag van vertrek 100% van de reissom

Uitzondering Machu Picchu : Vanwege de strenge regelgeving van het Machu Picchu Park kan u zodra u uw reservering hebt gemaakt niet meer annuleren. U kunt ook niet de naam of de datum van de reservering wijzigen. Als u niet op de datum die u hebt gereserveerd kan komen kunnen we uw betaling niet terugbetalen. Dit omdat de vergunningen niet worden terugbetaald en Salka Peru de tickets voor Machu Picchu Park koopt wanneer u uw plaats reserveert. 

Programma’s

Naargelang de omstandigheden, in het belang van de reizigers of om de producten te verbeteren, behoudt de reisorganisator zich het recht voor zonder voorafgaand bericht elementen uit het programma (zoals excursies, hotels, verblijfplaatsen) te wijzigen. Zolang deze wijziging niet van doorslaggevend belang is voor de rondreis en geen waardevermindering meebrengt, heeft de reiziger geen recht op een terugbetaling. Wanneer attracties en bezienswaardigheden gesloten zijn omwille van onderhoudswerken en defecten heeft de reiziger geen recht op terugbetaling.

Niet gebruikte accommodaties en andere diensten 

De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde of voorgestelde route afwijkt of zich aan de eventueel aanwezige begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen of locaties aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extrakosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet-genoten diensten.
Accommodaties, excursies, en andere diensten die in de reissom zijn opgenomen, maar waar geen gebruik van is gemaakt kan SalkaPeru niet restitueren.

Aansprakelijkheid

SalkaPeru is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden, overmacht en gebeurtenissen die onvermijdelijk zijn. In elk geval is SalkaPeru niet verantwoordelijk voor technische defecten, ongevallen, stakingen, epidemieën, oorlogen, natuurrampen.Evenmin kan SalkaPeru verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen en diefstal, en in het algemeen schaden van derden die vreemd zijn aan de in het contract bedoelde prestaties. SalkaPeru is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen toe te schrijven aan de reiziger zelf. Risico’s verbonden aan de activiteiten, excursies, toeristische evenementen en sport vallen ten laste van de reiziger. Kosten voortvloeiend uit bovenstaande omstandigheden vallen eveneens ten laste van de reiziger.

Zowel bij reservatie in aanwezigheid van partijen, als reservatie via een techniek van verkoop op afstand bevestigt de reiziger dat hij wenst dat SalkaPeru onmiddellijk het nodige doet voor reservatie van de betrokken diensten (vlucht(en), hotel(s),  excursies, etcetera) en aldus geen gebruik kan maken van enig verzakingsrecht.

Vereiste documenten

De reiziger dient voorzien te zijn van de vereiste documenten zoals identiteitspapieren nodig voor de gereserveerde reis alsook eventueel visum.

De reisdocumenten gelden voor reizigers met de Belgische nationaliteit. De reizigers van een andere nationaliteit zijn verplicht zich te wenden tot het consulaat of ambassade van het land der bestemming. SalkaPeru kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet vervuld zijn van de vereiste formaliteiten en de schadelijke gevolgen ervan, inbegrepen weigering op de vlucht of weigering toegang tot het betrokken land van bestemming.

Verzekering
De klant is verplicht om een passende reis- en annuleringsverzekering te hebben afgesloten, geldig gedurende het reis. De reisverzekering dient een adequate medische verzekeringspolis te bevatten, inclusief repatriëringsvergoeding en evacuatie per vliegtuig. Gevolgen van het ontbreken van een dergelijke verzekering of bewijs van verzekering zijn volledig de verantwoordelijkheid van de klant.

Uurregelingen

De uren die op het uurrooster, programma’s, ticket of ergens anders vermeld werden, zijn indicatief en dus niet verzekerd. Ze maken geen deel uit van het contract. De vluchturen in de brochure vermeld of tijdens de reservatie meegedeeld zijn alleen ter informatie bedoeld, alleen de uurregeling opgegeven op de reisdocumenten is van toepassing. Indien er uurwijzigingen plaats hebben na uitgifte van de reisdocumenten, wordt de reiziger hiervan op de hoogte gebracht. Enkel het laatste uurrooster is van toepassing. Wanneer de vlucht met 30 minuten of minder vervroegd wordt, zal de reiziger niet op voorhand verwittigd worden, daar hij steeds minimum 120 minuten voor het uur van vertrek op de luchthaven moet zijn. Mocht de reiziger deze verplichting niet naleven, dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen, welke ook de redenen van zijn nalatigheid moge zijn. De reiziger dient zich voor de terugvlucht te informeren over de vertrektijd. Eventuele vluchtvertragingen of vluchtwijzigingen geven geen recht op enige terugbetaling.

Klachtenregeling

Eventuele tekortkomingen moeten ter plaatse medegedeeld worden aan de plaatselijke dienstverlener of vertegenwoordiger van de reisorganisator.Indien het voorgaande onmogelijk is dient de reiziger de reisorganisator rechtstreeks in België te contacteren. Het voorgaande is erop gericht de mogelijkheid te bieden een oplossing te zoeken. Indien voorgaande verplichting niet wordt nageleefd kan de reiziger geen aanspraak maken op eventuele schadevergoeding. Elke klacht dient tevens dertig dagen na terugreis aangetekend te worden bevestigd aan SalkaPeru zelf, met bewijs van de klachtneerlegging ter plaatse. Niet naleving van deze termijn heeft een negatieve invloed op de eventuele schadevergoeding.