ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Salka Peru is een erkend en verzekerd reisbureau. We zijn verzekerd tegen insolvabiliteit ter bescherming van de consument bij  AMLIN INSURANCE SE. Wij zijn ook lid van de beroepsvereniging VLARA (Vlaamse Associatie van Reisagenten.). 

De volgende bijzondere en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen van Salka Peru. Door gebruik te maken van de diensten van Salka Peru verklaar u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten.

Artikel 1:  Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1°    de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

 1. a)    de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
 2. b)    de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
 3. c)     de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
 4. d)    de verstrekte maaltijden;
 5. e)    de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
 6. f)     ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
 7. g)  de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
 8. h)    of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

 2°    de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

 3°    de betalingsmodaliteiten;

 4°    het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

 5°    algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

 6°    de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

 7°    inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger. 

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1°    de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2°    dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

3°    de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4°    de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5°    de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6°    informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7°    informatie over de interne klachtenbehandeling;

8°    informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting; 

9°    informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1°    de nodige ontvangstbewijzen 

2°    de vouchers en vervoerbewijzen

3°    informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

1°    de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2°    de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3°    de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten. 

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

 Artikel 6: Betaling van de reissom

 6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 3 maanden voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

 Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en 

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt. 

9.2 1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit; 

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en 

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan. 

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering. 

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. 

 Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

 10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: 

 1. a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen; 
 2. b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen; 
 3. c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

 Artikel 11: Opzegging door de reiziger

 11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. 

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 

Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. 

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. 

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

 Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

 12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 

1° onmogelijk is, of 

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15. 

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. 

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding. 

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door. 

 Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

 De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 

 Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

 14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht. 

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet. 

 Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

 15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 

1° de reiziger; 

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of 

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

 Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen. 

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator. 

 Artikel 17: Klachtenregeling

 17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.  

 Artikel 18: Verzoeningsprocedure

 18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. 

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

 Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij. 

 19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen 

 19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

 Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

Telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere reisvoorwaarden Salka Peru Travel

Onderstaande bijzondere reisvoorwaarden maken integraal deel uit van de pakketreis overeenkomst afgesloten tussen de reiziger en Salka Peru Travel en zijn van toepassing op alle reizen geboekt vanaf 01/07/2018.

Artikel 1: Inschrijving en Betaling

1.2: Het bevestigen van het reisvoorstel/offerte (schriftelijk of per mail) met doorgave van de gevraagde reizigersgegevens, functioneert als een rechtsgeldige inschrijving, waarop een bestelbon volgt. Elke factuur/bestelbon waartegen binnen de 3 dagen na de ontvangst geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.

1.3: Het voorschot van het landarrangement bedraagt 40% van de reissom. Vliegtuigtickets (indien geboekt via Salka Peru) dienen volledig te worden betaald bij boeking.

1.4: Het restant van de reissom dient uiterlijk 90 dagen (of zoveel eerder indien de omstandigheden dat vereisen) voor vertrekdatum in bezit van de reisorganisator te zijn. Indien afwijkende bepalingen aangaande betaling van de reissom gelden voor uw reis, dan zullen deze in uw offerte worden genoemd.

1.5: In geval van niet-betaling of te late betaling behoudt Salka Peru zich het recht voor om de boeking onder kennisgeving van niet-betaling met onmiddellijke ingang te annuleren en onze schadevergoeding te eisen met een minimum van de annuleringskosten van artikel 2.

Artikel 2: Annuleringskosten

Een eventuele annulering kunt u alleen tijdens kantooruren aan ons doorgeven. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

2.1: Bij annulering van de reis door een of meer reisgenoten uit een reisgezelschap van meer dan de annulerende personen, komen de uit de annulering voortvloeiende meerkosten na annulering voor de resterende reizigers in het reisgezelschap, voor rekening van de annulerende reiziger.

2.2: De Reisorganisator is verplicht van de overblijvende medereizigers een aanvullende vergoeding te vragen, waarbij een nader te bepalen verschil wordt vastgesteld. In geval van annulering door één of meer reizigers van een groep reizigers die samen hebben geboekt, is de Reisorganisator verplicht de overblijvende reizigers een nader te bepalen meerprijs in rekening te brengen.

2.3: De annulering van een reis door de reiziger moet onmiddellijk telefonisch en vervolgens per aangetekende brief aan de reisorganisator worden meegedeeld, met de datum van de annulering als poststempel. In geval van annulering van een reisovereenkomst moet elke reiziger de volgende bedragen betalen. Ook indien de reiziger binnen 90 dagen voor vertrek boekt, blijven deze voorwaarden van toepassing.

 • Bij annulering vanaf de datum van bevestiging van de boeking tot 90 dagen voor vertrek: het voorschot.
 • Bij annulering vanaf 90 dagen tot 45 dagen voor vertrek 50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf 45 dagen tot 30 dagen voor vertrek 75% van de reissom.
 • Annulering vanaf 29 dagen tot en met de dag van vertrek 100% van de reissom.
 • Vliegtuigtickets (al dan niet als onderdeel van een pakket): annuleringskost steeds 100% indien de tickets uitgeschreven zijn.
 • Excursies met toegangstickets van musea, archeologische sites, ... steeds 100% indien de tickets reeds aangekocht zijn, trein- en bustickets 100% annuleringskosten.

Artikel 3: Aard van de reis.

De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke karakter van de reis, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

Gezien de aard van de reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico's en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. Voor direct of indirect geleden materiële en/of medische schade, of de gevolgen daarvan, waarbij de reiziger geen beroep kan doen op een door hem afgesloten reisverzekering, kan de reiziger geenszins de aansprakelijkheid inroepen van Salka Peru of de lokale uitvoerders.

Artikel 4: Programma’s

Naargelang de omstandigheden, in het belang van de reizigers of om de producten te verbeteren, behoudt de reisorganisator zich het recht voor zonder voorafgaand bericht elementen uit het programma (zoals excursies, hotels, verblijfplaatsen) te wijzigen. Zolang deze wijziging niet van doorslaggevend belang is voor de rondreis en geen waardevermindering meebrengt, heeft de reiziger geen recht op een terugbetaling. Wanneer attracties en bezienswaardigheden gesloten zijn omwille van onderhoudswerken en defecten heeft de reiziger geen recht op terugbetaling.

Artikel 5: Niet gebruikte accommodaties en andere diensten 

De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde of voorgestelde route afwijkt of zich aan de eventueel aanwezige begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen of locaties aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extrakosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet-genoten diensten.
Accommodaties, excursies, en andere diensten die in de reissom zijn opgenomen, maar waar geen gebruik van is gemaakt kan Salka Peru niet restitueren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Salka Peru is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden, overmacht en gebeurtenissen die onvermijdelijk zijn. In elk geval is Salka Peru niet verantwoordelijk voor technische defecten, ongevallen, stakingen, epidemieën, oorlogen, natuurrampen.Evenmin kan Salka Peru verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen en diefstal, en in het algemeen schaden van derden die vreemd zijn aan de in het contract bedoelde prestaties. Salka Peru is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen toe te schrijven aan de reiziger zelf. Risico’s verbonden aan de activiteiten, excursies, toeristische evenementen en sport vallen ten laste van de reiziger. Kosten voortvloeiend uit bovenstaande omstandigheden vallen eveneens ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Vereiste documenten

De reiziger dient voorzien te zijn van de vereiste documenten zoals identiteitspapieren nodig voor de gereserveerde reis alsook eventueel visum. De reisdocumenten gelden voor reizigers met de Belgische nationaliteit. De reizigers van een andere nationaliteit zijn verplicht zich te wenden tot het consulaat of ambassade van het land der bestemming. Salka Peru kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet vervuld zijn van de vereiste formaliteiten en de schadelijke gevolgen ervan, inbegrepen weigering op de vlucht of weigering toegang tot het betrokken land van bestemming.

Artikel 8: Verzekering
De klant is verplicht om een passende reis- en annuleringsverzekering te hebben afgesloten, geldig gedurende het reis. De reisverzekering dient een adequate medische verzekeringspolis te bevatten, inclusief repatriëringsvergoeding en evacuatie per vliegtuig. Gevolgen van het ontbreken van een dergelijke verzekering of bewijs van verzekering zijn volledig de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 9: Uurregelingen

De uren die op het uurrooster, programma’s, ticket of ergens anders vermeld werden, zijn indicatief en dus niet verzekerd. Ze maken geen deel uit van het contract. De vluchturen in de brochure vermeld of tijdens de reservatie meegedeeld zijn alleen ter informatie bedoeld, alleen de uurregeling opgegeven op de reisdocumenten is van toepassing. Indien er uurwijzigingen plaats hebben na uitgifte van de reisdocumenten, wordt de reiziger hiervan op de hoogte gebracht. Enkel het laatste uurrooster is van toepassing. Wanneer de vlucht met 30 minuten of minder vervroegd wordt, zal de reiziger niet op voorhand verwittigd worden, daar hij steeds minimum 120 minuten voor het uur van vertrek op de luchthaven moet zijn. Mocht de reiziger deze verplichting niet naleven, dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen, welke ook de redenen van zijn nalatigheid moge zijn. De reiziger dient zich voor de terugvlucht te informeren over de vertrektijd. Eventuele vluchtvertragingen of vluchtwijzigingen geven geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 10: Klachtenregeling

Eventuele tekortkomingen moeten ter plaatse meegedeeld worden aan de plaatselijke dienstverlener of vertegenwoordiger van Salka Peru. Indien het voorgaande onmogelijk is dient de reiziger de reisorganisator rechtstreeks in België te contacteren. Het voorgaande is erop gericht de mogelijkheid te bieden een oplossing te zoeken. Indien voorgaande verplichting niet wordt nageleefd kan de reiziger geen aanspraak maken op eventuele schadevergoeding. Elke klacht dient tevens dertig dagen na terugreis aangetekend te worden bevestigd aan Salka Peru zelf, met bewijs van de klachtneerlegging ter plaatse. Niet naleving van deze termijn heeft een negatieve invloed op de eventuele schadevergoeding.

Artikel 11: Veilig boeken en op reis

11.1: Financieel onvermogen

Met Salka Peru gaat u gegarandeerd op reis. Wij zijn  aangesloten bij AMLIN INSURANCE SE, gevestigd te Koning Albert II-laan 37 – 1030 Brussel, POLIS NR LXX050365. 

AMLIN INSURANCE SE,staat ervoor garant dat het reeds betaalde deel van de reissom wordt teruggestort indien Salka Peru in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór het vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie.

11.2: Verzekering aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door AMLIN INSURANCE SE, gevestigd te Koning Albert II-laan 37 – 1030 Brussel, 

Artikel 12:  Privacy

Salka Peru garandeert en respecteert uw privacy en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salka Peru beschermt uw persoonlijke gegevens en gebruikt ze enkel voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Elk ander gebruik van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.